Naudojimosi sąlygos

Jūsų sutikimas

Malonu, kad apsilankėte šioje interneto svetainėje, kuri priklauso bendrovei Eli Lilly and Company („Lilly“). Naudodamiesi šia interneto svetaine (kuri taip pat vadinama tiesiog „svetaine“), sutinkate laikytis šių sąlygų ir visų galiojančių įstatymų bei teisės aktų. Naudojantis šia svetaine taip pat taikoma privatumo ir slapukų politika.

Neprisiimama atsakomybė

Ši svetainė ir jos turinys pateikiami „kokie yra“. Bendrovė Lilly, jos licencijų išdavėjai, paslaugų teikėjai, laikydamiesi visų galiojančių įstatymais nustatytų apribojimų, atsisako bet kokių ir konkrečiai išreikštų, ir numanomų, įstatymais numatytų ar kitokių garantijų. Tai yra bendrovė Lilly, jos licencijų išdavėjai ir paslaugų teikėjai neteikia paaiškinimų ar garantijų dėl turinio tikslumo, patikimumo, užbaigtumo, aktualumo, tinkamumo ir savalaikiškumo, programinės įrangos, teksto, grafikos, priemonių, nuorodų ar ryšių, kurie pateikiami šioje interneto svetainėje, per šią svetainę, per bendrovę Lilly arba per bet kokią kitą (-as) svetainę (-es), susijusią (-as) su šia svetaine. Bendrovė Lilly neteikia jokių garantijų, kad svetainė bus pasiekiama, veiks be pertrūkių, bus be klaidų ir be virusų ar kitų kenksmingų programų.

Laikantis visų galiojančių įstatymais nustatytų apribojimų, bendrovė Lilly, jos licencijų išdavėjai, paslaugų teikėjai ar bet kokios šioje svetainėje minimos trečiosios šalys jokiomis aplinkybėmis nėra atsakingi dėl bet kokios žalos ar bet kokių išlaidų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atlygintinės, tiesioginės ar netiesioginės, atsitiktinės ar logiškai išplaukiančios žalos, prarastų pajamų ar pelno arba žalos dėl prarastų duomenų ar verslo veiklos sutrikdymo, turto netekimo ar žalos arba trečiųjų šalių reikalavimų, vis dėlto kylančių dėl Jūsų naudojimosi šia interneto svetaine), kurios atsirado dėl galėjimo arba negalėjimo naudotis šia svetaine ar jos turiniu arba dėl bet kokio veikimo sutrikimo, klaidos, praleidimo, pertrūkių, pasekmių, veikimo ar perdavimo delsos, kompiuterių virusų, ryšių linijos gedimų, duomenų netekimo arba naudojimo nuostolių, susijusių su šia svetaine ar bet kokia trečiosios šalies valdoma interneto svetaine, remiantis arba sutartimi, civilinės teisės pažeidimu, arba bet kokia kita teisės teorija, ir bendrovė Lilly yra informuojama arba neinformuojama apie tokią galimą žalą. Nutraukti naudojimąsi šia interneto svetaine yra Jūsų vienintelė ir išskirtinė priemonė. Šios svetainės turinys jokiu būdu neskirtas profesionaliai medicininei konsultacijai pakeisti ir neturi būti interpretuojamas kaip gydymo rekomendacijos. Medicininė diagnozė ar gydymas neturi remtis nei šios svetainės turiniu, nei šioje svetainėje ar per šią svetainę siūlomomis kitomis paslaugomis. Kilus klausimams dėl sveikatos būklės, visuomet kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Nuorodos

Šioje svetainėje lankytojų patogumui pateikiamos nuorodos į kitas internetines svetaines. Tačiau bendrovė Lilly nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetainių turinį, naudojimą ir standartus, kadangi bendrovė Lilly nekontroliuoja kitų interneto svetainių, kurių nuorodas pateikia, turinio. Bendrovė Lilly netvirtina jokių trečiųjų šalių interneto svetainių. Bendrovė Lilly neatsako už trečiųjų šalių svetaines, kurių nuorodas pateikia, už svetaines, kurios yra kadruotos šioje svetainėje, ar už trečiųjų šalių skelbimus ir neteikia paaiškinimų dėl jų turinio ar tikslumo. Jūsų naudojimasis trečiųjų šalių interneto svetainėmis yra Jūsų pačių rizika ir priklauso nuo svetainių naudojimo sąlygų ir reikalavimų.

Naudojimas ir informacijos atskleidimas

Išskyrus tai, kas aiškiai išdėstyta svetainėje, jei bendrovei Lilly nemokamai pateiksite bet kokią informaciją (įskaitant bet kokius komentarus, pastabas, pasiūlymus, idėjas, užrašus, piešinius, brėžinius, idėjas ar kitokią informaciją) ir visas savo teises į ją ir tokia informacija bus laikoma nekonfidencialia, bendrovė Lilly neturės jokių įsipareigojimų dėl tokios informacijos ir galės be Jūsų sutikimo ir neatlygintinai laisvai atkurti, naudoti, atskleisti ir be apribojimų platinti šią informaciją kitiems, išskyrus tai, kas nustatyta 1998 m. Duomenų apsaugos akte ir atitinkamuose kituose privatumą reguliuojančiuose įstatymuose ir teisės aktuose. Bendrovė Lilly su šia informacija perteiktą patirtį ar metodus galės laisvai naudoti bet kokiems tikslams, įskaitant (bet neapsiribojant) gaminių plėtrą, gamybą ar rinkodarą. Šios sąlygos taikomos, jei tokią informaciją pateikėte elektroniniu paštu, užpildėte formą svetainėje ar skelbimų lentoje arba bet kokiu kitu būdu. Bendrovė Lilly kartkartėmis gali stebėti, peržiūrėti ir išimtinai savo nuožiūra gali keisti ar šalinti bet kokius Jūsų skelbimus, kuriuos paskelbėte mūsų svetainėje, tačiau nėra įpareigota tai atlikti.

Naudojimasis svetaine / saugumas

Jūs sutinkate neteikti ir neperduoti jokios medžiagos, kuri yra neteisėta, grasinančio, šmeižikiško, įžeidžiančio, nešvankaus, pornografinio, niekinamo turinio arba kuri kitokiu būdu gali pažeisti įstatymus, teisės aktus ir taisykles. Tik Jūs pats (-i) atsakote už svetainei pateikiamą medžiagą. Be to, sutinkate nepersiųsti, nesiųsti elektroniniu paštu, paštu ar perduoti, platinti ar kitaip skelbti per šią svetainę bet kokią medžiagą, kuri trukdytų įprastai svetainės veiklai, įskaitant medžiagos, kuri nėra susijusi su nagrinėjama tema, skelbimą ar perdavimą, arba kitu būdu riboti ar neleisti kitiems vartotojams naudotis šia svetaine.

Kad turėtumėte visišką prieigą prie šios svetainės, Jūsų gali paprašyti užsiregistruoti. Esate atsakingi už Jūsų paskyros ir slaptažodžio konfidencialumą ir prieigos apribojimą Jūsų kompiuteryje. Prisiimate visą atsakomybę už visus Jūsų paskyros ar slaptažodžio veiksmus, tokiu atveju Jūs būsite laikomas vartotoju. Užtikrinate, kad Jūsų paskyra bus naudojama, laikantis šių naudojimosi sąlygų. Draudžiama perduoti paskyrą bet kokiam kitam asmeniui ar subjektui.

Naudojantis svetaine, informacija bus perduodama per laikmenas, ir šis procesas yra už bendrovės Lilly ir jos paslaugų teikėjų kontrolės ir jurisdikcijos ribų. Atitinkamai bendrovė Lilly neprisiima atsakomybės už bet kokių duomenų ar perduotos kitos informacijos naudojantis šia svetaine delsą, triktis ar sunaikinimą.

Apribojimai

Bendrovė Lilly įsikūrusi Lietuvos Respublikoje. Ši svetainė skirta tik Lietuvos Respublikos gyventojams. Bendrovė Lilly pareiškia, kad svetainėje pateikiama medžiaga yra tinkama ir pasiekiama ir kitose šalyse. Prieiga prie turinio gali būti neteisėta tam tikriems asmenims ar kai kuriose šalyse už Lietuvos ribų. Jei prie šios svetainės prisijungėte iš kitos šalies, tai darote savo rizika ir esate atsakingi už Jūsų jurisdikcijos įstatymų laikymąsi. Ši svetainė neskirta ir nesukurta nepilnamečiams asmenims, kurie yra jaunesni nei 18 metų amžiaus, pritraukti.

Nepilnamečiai

Įspėjame, kad ši svetainė neskirta ir nesukurta nepilnamečiams asmenims, kurie yra jaunesni nei 18 metų amžiaus, pritraukti. Nerenkame tapatybę atskleidžiančios asmeninės informacijos iš asmenų, jei iš tikrųjų žinome, kad asmuo yra jaunesnis nei 18 metų amžiaus.

Ginčai ir taikomi įstatymai

Šios Naudojimosi sąlygos ir bet koks ginčas ar reikalavimas, kylantis dėl jų ar susijęs su jomis, su jų turiniu ar struktūra (įskaitant bet kokius nesutartinius ginčus ar reikalavimus), yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jeigu bet koks teismas, turintis kompetentingą jurisdikciją, nustato, kad kuri nors šių Naudojimosi sąlygų nuostata yra klaidinga, šios nuostatos negaliojimas neturės poveikio kitų šių Naudojimosi sąlygų nuostatų galiojimui. Aiškiai sutinkate, kad Lietuvos teismai turi išskirtinę jurisdikciją spręsti bet kokį ginčą ar reikalavimą su bendrove Lilly arba bet kokį ginčą ar reikalavimą, kylantį dėl šių Naudojimosi sąlygų ar susijusį su jomis, su jų turiniu ar struktūra (įskaitant bet kokius nesutartinius ginčus ar reikalavimus).

Visa sutartis

Išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šios svetainės teisinės informacijos skyriuje, šiose Naudojimosi sąlygose bei privatumo ir slapukų politikos skyriuje, sudaro visą Jūsų ir bendrovės Lilly sutartį dėl naudojimosi šia svetaine ir jos turiniu.

Naudojimosi sąlygų pakeitimai

Bendrovė Lilly bet kada be išankstinio įspėjimo gali keisti šias Naudojimosi sąlygas. Bendrovė Lilly gali bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti šią sutartį, sustabdyti Jūsų prieigą prie šios svetainės ar jos dalies arba laikinai sustabdyti bet kokio vartotojo prieigą prie visos svetainės ar jos dalies, jei bendrovė pati nusprendžia, kad pažeidėte ar galite pažeisti bet kokį šių Naudojimosi sąlygų reikalavimą, arba kitaip, kaip jai patogiau. Bet kada galite nutraukti šią sutartį, panaikindami visą svetainėje gautą medžiagą ir nustodami naudotis šia svetaine.

Naudojantis šia svetaine taip pat taikoma Privatumo ir slapukų politika bei autorinių teisių patvirtinimo dokumentas.